Polityka prywatności i polityka cookies

Korzystanie ze strony internetowej https://ajamedia.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://ajamedia.pl/ (dalej: Strona).
 2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych na stronie ajamedia.pl (np. wypełniając formularz kontaktowy) jest AJA Media Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 29/9 w Katowicach (40-019), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576555 i posługująca się numerem NIP 954-275-85-19, zwana dalej "AJA Media". Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@ajamedia.pl.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez AJA Media zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest AJA Media.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.
§2. Definicje
 1. Administrator / AJA Media - AJA Media Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 29/9 w Katowicach (40-019), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576555 i posługująca się numerem NIP 954-275-85-19.
 2. Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 3. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 4. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://ajamedia.pl/
 5. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
§3. Polityka cookies
 1. Cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze Stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. AJA Media, w ramach działania serwisu ajamedia.pl, nie przechowuje żadnych informacji w cookie, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies sesyjnych.
 3. Cookies wykorzystywane w trakcie trwania sesji przeglądarki tzw. cookies sesyjne, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
 4. Co ważne, wykorzystywane pliki cookies mają dla nas jako AJA Media charakter zanonimizowany - bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
§4. Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.
§5. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej - cookies zostały opisane w paragrafie nr 3 – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a RODO,
  2. w celu administrowania stroną internetową w zakresie danych zapisywanych automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do AJA Media. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  3. w celu zarządzania stronami Administratora na innych platformach - na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  4. w celu obsługi zapytania (uzupełnienia formularza kontaktowego na Stronie) – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. w celu archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie ajamedia.pl jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa w paragrafie 3 oraz 4).
 3. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w paragrafie 3.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli AJA Media jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia (jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej), prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora), prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień odsyłamy do treści RODO.
 6. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@ajamedia.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.
 8. AJA Media zastrzega sobie prawo do przetwarzania Pana/Pani danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują AJA Media do retencji danych.
 9. AJA Media ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. AJA Media nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez AJA Media albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje (dostawcy serwera, współpracownicy B2B).
 12. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 13. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać e-mail bezpośrednio do AJA Media na adres kontakt@ajamedia.pl
 14. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 15. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.
§6. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych
 1. AJA Media dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. AJA Media posiada wdrożone szyfrowanie danych, anonimizację oraz kontrolę dostępu (tylko dla uprawnionych osób), dzięki czemu minimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 3. AJA Media korzysta z usług profesjonalnego dostawcy serwera, który posiada wdrożone normy ISO9001, ISO27001, PCI DSS oraz przechowuje dane w centrum danych klasy TIER III.
 4. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.
§7. Odbiorcy danych osobowych
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności AJA Media korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: Współpracownicy B2B, Dostawcy Serwera.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
§8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 1. AJA Media nie korzysta z usług państw trzecich, w przypadku obsługi Strony. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
§9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 1. Uprzejmie informujemy, że AJA Media nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
§10. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez określony czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. AJA Media będzie przetwarzać dane osobowe Partnerów przez następujące okresy:
  1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów obowiązującego praw,
  2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu obsługi zapytania – przez okres do czasu wycofania zgody lub do momentu osiągnięcia przez Spółkę celu przetwarzania, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
§11. Linki odsyłające do innych stron
 1. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. AJA Media nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
§12. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. AJA Media zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Aktualna Polityka prywatności znajduje się pod na stronie WWW: https://ajamedia.pl/polityka-prywatnosci.htm a jej poprzednie wersje są dostępne pod następującymi linkami:
  1. Polityka prywatności obowiązująca przed 28.05.2018 (https://ajamedia.pl/download/polityka-prywatnosci-before-25.05.2018.html)
  2. Polityka prywatności obowiązująca przed 04.04.2019 (https://ajamedia.pl/download/polityka-prywatnosci-before-04.03.2019.html)
  3. Polityka prywatności obowiązująca przed 07.10.2021 (https://ajamedia.pl/download/polityka-prywatnosci-before-07.10.2021.html)
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 07 października 2021 r.